Furnes Jernstøperi AS

| Uthusveien 8, N-2335 Stange, Norge

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: V.v.kontakta Marknadsavdelningen direkt

OM OSSGLOBAL COMPACT

SOCIALT ANSVAR - GLOBAL COMPACT - ETISKA RIKTLINJER

Övergripande beskrivning av Furnes Jernstøperi AS med riktlinjer för att säkerställa socialt ansvar, krav i samband med organisationen av arbetet med socialt ansvar och ansvarsområden och rutiner för att säkerställa att de grundläggande principer som beskrivs följs och efterlevs. 
Principerna ger en överblick över vad som betonas i samband med bevarandet av de grundläggande mänskliga rättigheterna, arbetstagarnas rättigheter som anställda, hänsyn för miljön, hållbar användning av naturresurser och integritet gällande affärsmetoder.

Furnes Jernstøperi AS riktlinjer avsedda att tillvarata socialt ansvar beskrivs i"Samfunnsansvar i Furnes Jernstøperi AS"där den underliggande dokumentationen är"Absolutt kvalitet – samfunnsansvar i Furnes Jernstøperi AS", "Furnes Jernstøperi AS og Global Compact", "Etiske retningslinjer for Furnes Jernstøperi AS" och "Furnes Jernstøperi AS - Oppfølging av etiske retningslinjer".

Furnes Jernstøperi AS vision är absolut kvalitet. Begreppet kvalitet är med det utvidgat till att omfatta kvalitet på alla nivåer i vår verksamhet. Det innebär till exempel kvaliteten på försäljning, produktion, inköp, produktutveckling, relationerna internt hos våra medarbetare, samt vår relation till våra affärspartners.

Genom att följa Global Compact’s 10 principer tar Furnes Jernstøperi AS sitt sociala ansvar och engagemang på allvar.

De etiska riktlinjerna på Furnes Jernstøperi AS gäller för alla anställda, leverantörer och kunder. Riktlinjerna behandlar förhållanden som den enskildes ansvar för att upprätthålla en säkerhetsstandard, att diskriminering och trakasserier inte sker, förbud mot korrupta handlingar, sekretesshantering, efterlevnad av konkurrensreglerna och noggrannhet i offentlig rapportering. En grundläggande princip är att alla anställda, leverantörer och kunder ska följa och respektera riktlinjerna var de än befinner sig.

Furnes Jernstøperi AS beskriver i de etiska riktlinjerna var de anställda kan vända sig med rapporter om oro gällande eventuella brott mot etiska regler eller andra oetiska eller olagliga handlingar. 
Furnes Jernstøperi AS ställer med bakgrund av dessa etiska krav på riskleverantörer rörande mänskliga rättigheter och ansvarsfull miljöhantering. Krav på undertecknade etiska riktlinjer och uppföljning för att säkra full efterlevnad genom hela värdekedjan.

 

GLOBAL COMPACT PRINCIPLES

800px productmedium