Furnes Jernstøperi AS

| Uthusvegen 8, N-2335 Stange, Norway

Tlf: +47 62 53 83 00 | E-post: info@furnes.se

BYGGVARUDEKLARATION

ENLIGT BILAGA 2 TILL BYGGVARUDEKLARATIONER – “KRETSLOPPSRÅDETS RIKTLINJER”

“Byggvarudeklaration (BVD) utgör en samlad grund för en bedömning av varans miljöpåverkan i olika skeden av dess livscykel. Den är ofta underlaget för olika bedömningssystems val och prioritering av byggvaror. Som dokumentation av inbyggda varor kan den användas som en anvisning för hur varan från miljösynpunkt ska hanteras under byggskedet, under bruksskedet och då den slutligen blir avfall.
Det är därför angeläget att deklarationerna innehåller en så fullständig redovisning som möjligt av alla olika miljöaspekter för att varan ska bli korrekt värderad och hanterad.”